Hälsovetenskaper vilar på olika grad av bristfällig grund – hur hanteras detta framöver?

Först en liten varning: Nedan är nog inte helt läsbart – kanske innan “Innehåll”. Blir en gigantisk uppgift att försöka förklara det jag avser förklara – av flera skäl, även humanistiskt och kanske även ställa frågan vad egentligen politiker bygger sina ambitioner på när det gäller “analys av profitens makt över hälsosystemen”.

Dock först en stilla fundering:
Livsstilsrelaterade (individuella biopsykosociala-kulturella processer) sjukdomar/problem/.. utgör huvudproblemen i dag avseende människans hälsoutveckling. Skall livsstilsrelaterade sjukdomar/problem .. behandlas med läkemedel eller individanpassade livsstilsförändringar? Placebo – se mera nedan + som kan utgöra en framtida medicinsk revolution, givet FOU satsas på detta non-profit område – inkluderar jag definitionsmässigt inom begreppet biopsykosocial-kulturell medicin.

Hälsovetenskaper vilar på olika grad av bristfällig grund – hur hanteras detta framöver?
Huvudproblemet är att västerländska hälsovetenskaper vilar på reduktionistiskt paradigm* och inte på absolut kunskap, vilket ingen av oss gör och därför behöver vi ett paradigm att utgå ifrån. Alternativet har varit österländsk medicin som har ett holistiskt perspektiv utan egentligen en välunderbyggd vetenskapsteoretisk utgångspunkt som västerländsk har.

Alltså olika grad av bristfällighet på flera plan**. Nedan diskuterar jag två olika perspektiv; Det profit dominerande och den möjliga humanistiska vägen där människans hälsoutveckling (alltså både förebyggande och möjligheter till åtgärdande av ohälsa) utgör paradigm.

Men, observera att den västerländska INTE utgår ifrån absolut kunskap, vilket egentligen var avsikten med det reduktionistiska paradigmet. Ju mer ingående man sökte förstå ju säkrare skulle man bli. Men så vet vi i dag inte är fallet, vilket kvantfysiken och Heisenbergs osäkerhetsprincip visar (https://sv.wikipedia.org/wiki/Os%C3%A4kerhetsprincipen). Samtidigt så tappar man ”omgivningen” som alltid finns, speciellt i levande komplexa system. Lösningen är www.biopsychosocialmedicine.com vilket är en ”tänkande” som ännu är i sin linda, delvis eftersom det inte satsas på FoU! Varför kan man fråga sig!

Själv har jag arbetat med psykofysiologisk stress/beteende medicin www.ipbm.se som jag ser som en förutsättning att integrera reduktionism (”singel-minded”) och holism (flummighet) där faktiskt BÅDA har mycket ett erbjuda MEN ingen egentligen synergi integrerande interface/mediator finns!

På annat håll diskuterar jag förhållandet mellan västerländsk och österländsk medicin både utifrån vetenskaps- och praktikperspektiv. Här diskuterar jag endast två motsatta kliniska perspektiv; det läkemedeldominanta och det placebo- och liknande dominanta. Det senare kan skapa hälsoutveckling men ingen profit.

Va? Placebo, vad är det för något? Det känner jag inte till – (kanske) Inte ens hört ordet. Kan väl inte vara möjligt att samhället inte prioriterar människors hälsa före profitintressen? Vi lever ju i ett demokratiskt, humanistiskt och empatiskt samhälle – eller?

Skälet varför många/de flesta människor inte känner till begreppet placebo beror på att ytterst få forskare (jobbar med innovation, kunskapsutveckling, relevant empirisk metodologi och klinisk tillämpning. Varför? Leder inte till någon rimlig karriär, svårt få medel samt aktuell kunskapsbas är mycket begränsad – moment 22, eftersom i stort sett ingen FoU sker.

*   Med paradigm avses en kunskapsmodell för förklaring av problem och ev. lösningen av dessa problem som för under tid utgör plattform för vetenskapligt/kliniskt arbete (eftersom absolut kunskap inte existerar – ännu) https://sv.wikipedia.org/wiki/Paradigm
** Där speciellt komplexa biopsykosocialt systemintegrerade processer utgör ett stort handikapp eftersom reduktionism inte kan hantera komplexa synergiprocesser, tyvärr något som uppenbarligen inte har förståtts även av en del s.k. experter.

Fråga: Intresserad att läsa vidare?

Kommer att arbeta under hösten 2021 nedan med detta!
Har material från senaste 30 åren som jag nu skall försöka prioritera – äntligen, givet min egen hälsa tillåter det.

Innehåll

  1. Vad/var/.. är placebo
  2. Vad vet vi i dag egentligen om placebo – speciellt vad som redan nu kan implementeras under kontrollerade former?
  3. Vad fordras det för att gå från läkemedels fokus till ett utvidgat placebo folus?
  4. Praktiska konsekvenser
  5. En arbetsplan för förändring
  6. Synopsis
  1. Var är placebo.
    Först måste vi definiera detta eftersom det vanliga användandet av ordet placebo är läkemedelsintresse regicerat!

Den komplexa biopsykosociala-kulturella definition jag utgår ifrån är jag troligen) ganska ensam om, vilket innebär att jag skall försöka att förklara begripligt något mycket komplexa. Även om jag har skrivit mycket om placebo (och nonebo = motsatsen) så måste detta göras läsbart för alla, även de som anser sig experter eftersom vetenskapsparadigmet även det är ovanligt och inte väl känt! Aktuella länkar (många underlänkar) är nog rätt omöjliga att läsa/förstå.
(http://biopsychosocialmedicine.com/projects/rd-international-projects-2/placebo-rd/ Lösenord “GEngel”

… text kommer … framöver …

 

Länkar:
Ben Goldache  https://www.ted.com/talks/ben_goldacre_battling_bad_science/transcript
OBS man kan ställa in för svensk översättning!!!

”Science is not based on absolutes–Richard Dawkins proves that” Science is not based on absolutes–Richard Dawkins proves that (skepticalraptor.com)