Is pharmacological substances better than alcohol?

Welcome to a fictive communication!
(Swedish below)

Conversations between (i) community representative (called Pointer, P), (ii) I and (iii) myself (Me): On the theme of
Is it more dangerous to moderately drink alcohol instead of taking psychopharmacological drugs?
P: Yes, you can become addicted!
!; Depending on what?
P: You need to drink more and more. And then your liver takes a beating!
Q: And medicines?
P: Not so bad.
I: You know that?
P: YES! There is data on this!
In: Is there data comparing this depending on how depressed, anxiety-full man is?
P: … hmmm….
Me: Doesn’t record how we feel? I mean, if we become (moderately happy, positive about the situation of our life? Given we don’t develop alcohol dependence in terms of increasing gradually… Even if the joy spreads. To my loved ones?
I: Interesting argument by my mammal brain, do you mean, that how you behave as your environment perceives positively, so isn’t that completely wrong?
Me: Yes, but, maybe the behaviors of the surroundings can have positive effects on yourself?
Q: Do you think this can prevent addiction?
Me: Actually! But given that you yourself understand it, i.e. that the joy that comes with from your loved ones, is much more important than the alcohol that you ingest, so you may be able to test that if you reduce alcohol intake to, maybe a glass of natural red wine per day, everyone will be happy? Everybody win?
I: Wow, that’s where you got a point!
P: Don’t you understand, do you mean that if you drink one glass of natural wine per day, everyone “wins”?
ME: Don’t you agree with a yes?
I: Yes!”
P: Hmmmm … Haven’t thought along these lines? Are you saying that a glass of red natural wine can accomplish all of this? If so, it should be better than 3 times daily Benzodiacepines! Hmmmmmm…. I haven’t thought this way. I want to think more… WOW… perhaps.. should be preferable!

Drinking a glass of wine a day may not be worse than taking 3 times 1 tablet daily?

BUT, is it really about settling for 1-1.5 glasses (?) of natural wine daily? But maybe not every day, to keep track of the cravings?

P: Hm,mmm … Maybe something to think about… Let’s see what the medical community says.
Q: You mean, what’s in a position of power?
P: Yes, whoever it is…

You who is reading the above -> Comments?
To info@stressmedicin.se

Samtal mellan (i) samhällsrepresentant (kallad Pointer, P), (ii) I och (iii) myself (Me): På temat
Är det farligare att måttligt dricka alkohol i stället för ta psykofarmakologiska läkemedel?
P: Ja, du kan bli beroende!
!; Beroende på vad då?
P: Du måste dricka mer och mer. Och då tar din lever stryk!
I: Och läkemedel?
P: Inte så farligt!
I: det vet du?
P: JA! det finns data på detta!
I: Finns data som jämför detta beroende på hur deprimerar, ångest full man är?
P: … hmmm….
Me: Spelar inte in hur vi mår? Jag menar, om vi blir (lagom glad, positive inställd till vår livs situation? Givet vi inte utvecklar alkoholberoende i termer av att öka efterhand … även om glädjen sprids .. till mina nära och kära?
I: Intressant argument av min däggdjurs hjärna, menar du, att hur du beter dig som din omgivning uppfattar positivt, så är det inte hel fel?
Me: Ja, men, kanske kan omgivningens beteenden kan ha positiva effekter på dig själv?
I: Menar du att detta kan motverka beroende?
Me: Faktiskt! Men givet du själv fattar det, d.v.s. att den glädje som möter från dina nära och kära, är mycket viktigare än den alkohol som du intar, alltså du kanske kan testa att om du minskar alkohol intag till, kanske ett glas naturröd vin per dag så blir alla glada? Alla vinner?
I: OJ, där fick du in en poäng!
P: Fattar inte, menar du att om du dricker ett glas naturvin per dag så “vinner alla”?
Me: I instämmer du inte i ett JA?
I: Jo!”
P: Hmmmm … har ej tänkt i dessa banor? Menar du att ett glas rött naturvin kan åstadkomma all detta? Om så borde det vara bättre än 3 ggr dagligen Benzodiacepiner! Hmmmm…. har inte tänkt på detta sätt. Vill tänkta mera …. OJ … kanske .. borde vara att föredra!

Synopsis: Dricka ett glas vin om dagen kanske inte är värre än att inta 3 ggr 1 tablett dagligen?

MEN, gäller att verkligen nöja sig med 1-1,5 glas (?) natur vin dagligen? Men kanske INTE alla dagar, för att hålla kollen på begäret?

P: Hm,mmm … kanske något att fundera över … få se vad medicinska samhällets säger?
I: Du menar, det som sitter i maktposition?
P: Ja, vilka det nu är …

Di so läst ovan -> Synpunkter?
Till info@stressmedicin.se