Gud inom oss – internaliserad kulturell konceptualisering i Limbiska systemet?

Existerar gud/gudar/gudstro som en kulturellt internaliserad konceptualisering som sedan vidareutvecklas i individers Limbiska system allt som deras interna och externa kommunikationers processer utvecklas .

Nedan diskuterar jag om gud/gudsbegreppet/gudstro kan vara en konceptualisering som är en konsekvens av evolutionens steg 2, det som Karl Popper benämner Värld 2. Alltså en kulturellt internaliserad process som byggs upp och vidareutvecklas som ett övergripande (superior) minneskonstrakt kluster i limbiska systemet ungefär som George Kelly i ”Personal Conctruct Theory” (1955). I princip kan vi utgå ifrån att interkulturella processer bygger upp barns uppstart konstrakt system i livet gradvis från en outvecklad hjärnan som mer och mer efterhand mycket snabbt blir mera och mera utvecklad på ett unikt extremt komplext, ett sätt vi inte väl förstår. Varje människa orienterar sig i sitt biopsykosociala-kulturella kontext utifrån en subjektiv konstruktion, en subjektiv världskarta …

Mer text kommer …

Några referenser att begrunda:
Konstruktivism och Poppers Världs 2 https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:206849/FULLTEXT01.pdf 2006 -> https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:5803/FULLTEXT01.pdf

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:206849/FULLTEXT01.pdf

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:206849/FULLTEXT01.pdf