Livet på vår planet hotas inte bara av miljöförstöring …

English and some links below)

Livet på vår planet hotas inte bara av miljöförstöring och rymdkroppar utan av tyranners maktgalna begär där humanism, empati, demokrati och att överhuvudtaget bry sig om sina medmänniskor lyser med frånvaro! I icke verkligt demokratiska samhällen verkar extrema manipulationer möjliggöra mörklagd nedreglering av demokratier (se t.ex. Neal Postmans ”underhållning till döds”) medan icke demokratiska samhällen våld/övergrepp/tvång/.. och absolut kontroll över det ofria ordet bryter ner hos många den enskilda individens humanistiska värderingar som vanligen kulturellt utvecklas i fredliga samhällen.

Avgörande för en möjlig utveckling inom samhällssystem ser åtminstone inte jag (och säkert många fler) utan en generell demokratisk och humanistisk (båda begreppen konsensus väldefinierade så lögner kan urskiljas och allvarligen ifråga sättas!).

MEN, hur skall detta plötsligt ”bli” en framgångsrik utveckling när historien visar på motsatsen?

Även om svaret ligger inom utvecklingssociobiologin*, ett begrepp som vi har mycket bristfällig kunskap om, speciellt därför att vår kunskap om framför allt mänskliga delen av vår hjärnas extremt komplexa utveckling sista 300.000 åren.

Utifrån mitt paradigm (Paradigm | Biopsychosocial Medicine) är det kritiskt (a) att försöka mer ingående förstå hur mänskliga delen av vår hjärnas samarbete med (ofta icke-medvetna processer), se t.ex. Toward development of a guide facilitating knowledge and practice-based use of human Limbic systems information processing in general and health care services in particular | Cultural Medicine, och Clinical Cultural-Sociology | Biopsychosocial Medicine  och att (b) fundera generellt men också specifikt hur det varierar i varierande grad mellan och inom individer över tid.

Omöjligt? Kanske, men utan att (vidare)utveckla ett sådan paradigm som plattform för att) bygga upp lösningsmodeller som grund för politiskt arbete kan vi svårligen kunna genomföra någon förändring – genom årtusenden har många försökt!

Några grundförutsättningar

  1. Om människor inte förstår de har absolut kunskap utan individuellt, personlig kunskap som utvecklat via internalisering (alltså icke-medvetna automatiskt övertagna från c -9 månader) och sedan vidareutvecklat i sitt när-kultur-kontext (som man senare förstås kan bryta med av olika skäl/influenser/… alltså, How to deal with not absolut knowledge – which no one of us have access to | Biopsychosocial Medicine, Confirmation bias and … | Cultural Medicine och Confirmation bias and … | Cultural Medicine ÄR MAN INTE MOTTAGLIG FÖR INFORMATION SOM FÖR DEM ”ÄR” KONFIRMATION-BIAS ,då FINNS INGEN BRYGGA för möjliga lösningar på utveckling av fred och humanism – hur kan en människa i diktatorsmakt position katalyseras till förändringar?
  2. Om människor inte har kulturellt internaliserat grundläggande generell och specifik empati för även andra människor än sig själv I(och ev. sina närmaste), då FINNS INGEN BRYGGA för möjliga lösningar på utveckling av fred och humanism – hur kan en människa i diktatorsmakt position katalyseras till förändringar?

Försöker formulera ovan enkelt, om en människa inte har metaperspektiv (”Metacognition means thinking about thinking. The concept was created by John Flavell in the 1970s. It includes all the processes involved in regulating how we think. Examples include planning out our work, tracking our progress, and assessing our own knowledge. Metacognitive strategies are useful to help us study smarter (not harder) and achieve self-control. https://helpfulprofessor.com/metacognitive-theory/ ) måste man börja DÄR!

Kan man inte reflektera över sitt eget tänkande har man ingen egentlig självinsikt!

Om man (av erfarenhet) hävdar att Putin inte är motiverad att föra en trovärdig, icke-lögnaktig egenplattformad kommunikation, så får man försöka börja där.

Varför? Om man bygger sin ”formella egeninsikt” i termer av ”Ljuger så man tror sig själv” – vare sig man bryr sig om omgivningen inser detta eller – så kan man INTE förvänta sig att vederbörande tar ett ”alla vinner”-initiativ. Det finns i så fall inte på denna individs personliga/subjektiva VÄRLDSKARTA.

När är inte diktatorer/despoter/ tyranner/härsklystna personer mördar- och övergrepps ansvarig på befolkningen?
Tar vi perspektivet utifrån den enskilde människans överlevnad i sin och sina närmaste verklighet kan man fråga sig vad är den optimala politiska situationen i dagens situation – inte i det kulturella historiska mänskliga samhället utan det komplexa samhället vi lever i numera? Detta har ”ventilerats”, ibland i hemlighet, i många kulturer sedan den grekiska demokratin utvecklades.

Begreppet medbestämmande är kanske relativt formellt nytt men alltid funnits på ”agendan”. I dagens samhälle var min doktorsavhandling 1986 manualen med fikus på egenvård av negativ stress. ”Medbestämmande i Livet” förutsatte ett demokratiskt samhälle!

När vi nu ser hur demokratin och humanismen liksom omtanke på ”vår nästa” alltmer trampas ner av diktatoriska maktövertagenade i världen är det inte bara ett hot för livets överlevnad på vår planet utan också ett ökat hot på enskild nivå för överlevnad av individer, som egentligen har nog (i många kulturer) att klara den egna överlevnaden för dagen och för morgondagen – inte minst i ljuset av miljöförstöringens konsekvenser på allt fler håll i världen!

Kan vi inte lösa hur vi på global nivå skall förankra demokratin och humanismen som avgörande för livet överlevnad (utgår då ifrån att om människan kan lösa sina art-interna politiska krigslösningsförsök, så överlever inte heller övrigt liv på vår planet!

Mer text kommer

English draft, not elaborated …

Life on our planet is threatened not only by environmental degradation and space bodies, but by the power-mad of tyrants, asking for humanism, empathy, democracy and at all caring for their fellow human beings shining with absence! In non-genuinely democratic societies, extreme manipulations seem to allow for the darkened downgulation of democracies (see t. e. Neal Postman’s “Entertainment to Death” while non-democratic societies violence/assault/coercion/.. and absolute control over the non-free word breaks down in the humanistic values of the individual, which are usually culturally evolving in peaceful societies.

The decisive for a possible development in social systems does not, at least, I (and certainly many more) do not see a general democratic and humanistic (both concepts of consensus well-defined so lies can be distinguished and severely in question!).

BUT, how will this suddenly prove to be a successful development when history shows the opposite?

Although the answer lies within developmental sociobiology*, a concept that we have very deficient knowledge about, especially because our knowledge of most importantly the human part of our brain’s extremely complex development last 300,000 years.

Based on my paradigm (Paradigm | Biopsychosocial Medicine), it is critical (a) to try more in depth to understand how the human part of our brain’s collaboration with (often non-conscious processes), see eg. Toward development of a guide facilitating knowledge and practice-based use of human Limbic systems information processing in general and health care services in particular | Cultural Medicine, and Clinical Cultural-Sociology | Biopsychosocial Medicine and to (b) consider generally how it varies in varying degrees between and within individuals over time.

Impossible? Maybe, but without (further) developing such a paradigm as a platform to) building solution models as the basis for political work, we can hardly be able to implement any change – through millennia many have tried!

Some basic prerequisites

  1. If people do not understand they have absolute knowledge but individually, personal knowledge developed via internalisation (i.e. non-conscious automatically assumed from c -9 months) and then further developed in its when-culture context (which is later understood to break with different reasons/influences/. .. thus, How to deal with not absolute knowledge – which no one of us have access to | Biopsychosocial Medicine, Confirmation bias and .. . | Cultural Medicine and Confirmation bias and … | Cultural Medicine IS NOT RECEIVED FOR INFORMATION WHICH BY THEM BY THE SETUP KONFIRMATION-BIAS ,then FINANCE NO BRUSH for possible solutions to the development of peace and humanism – how can a person in dictatoriable position be catalyzed into changes?
  2. If people do not have cultural internalized basic general and specific empathy for people other than oneself I(and ev. their closest), then NO BUILDING for possible solutions to the development of peace and humanism – how can a dictator’s position be catalysed to changes?

Trying to formulate above easily, if a human does not have metaperspective ({ Metacognition means thinking about thinking. The concept was created by John Flavell in the 1970s. It includes all the processes involved in regulating how we think. Examples include planning out our work, tracking our progress, and assessing our own knowledge. Metacognitive strategies are useful to help us study smarter (not harder) and achieve self-control. https://helpfulprofessor.com/metacognitive-theory/ ) you have to start WHERE.

If you cannot reflect on your own thinking, you have no real self-insight!

If one (of experience) claims that Putin is not motivated to conduct a credible, non-franking, self-platform communication, you may try to start there.

When aren’t dictators/despots/tyrants/ruling people responsible for the population?
Taking the perspective of the individual’s survival in his and his immediate realities, one might ask what is the optimal political situation in today’s situation – not in the cultural historical human society but in the complex society we live in nowadays? This has been “vented,” sometimes secretly, in many cultures since Greek democracy developed.
The concept of co-determination is perhaps relatively formally new but has always been on the “agenda”. In today’s society, my doctoral dissertation in 1986 was the manual with fiction on self-care of negative stress. “Co-determination in Life” presupposed a democratic society!

When we now see how democracy and humanism as well as concern for “our neighbor” are increasingly trampled down by dictatorial power takeovers in the world, it is not only a threat to the survival of life on our planet, but also an increased threat at the individual level for the survival of individuals, who really have enough (in many cultures) to cope with their own survival for the day and for tomorrow – not least in light of the consequences of environmental degradation in more and more parts of the world!
If we cannot solve how we should anchor democracy and humanism as crucial for life’s survival on a global scale (assuming that if humans can solve their internal political war-solving attempts, then other life on our planet will not survive either!

More text coming

Links

* https://signum.se/artikelarkiv/sociobiologin-ar-en-ny-totemism/

Evolutionär utvecklingspsykologi – Evolutionary developmental psychology – https://no-regime.com/ru-sv/wiki/Evolutionary_developmental_psychology

Evolutionär medicin https://wikipredia.net/sv/Darwinian_medicine

Sociobiologi https://sv.wikipedia.org/wiki/Sociobiologi ” Sociobiologi eller socialbiologi är en evolutionärt inriktad syntes av vetenskapliga discipliner som försöker förklara socialt beteende inom alla arter genom att undersöka de evolutionära fördelar som beteendet kan ge. Det betraktas ofta som en gren av biologi och sociologi, och drar således även insikter från etologi, antropologi, evolution, zoologi, arkeologi, populationsgenetik och andra discipliner. Inom studiet av mänskliga samhällen är sociobiologi nära relaterat till humanekologi och evolutionspsykologi. Under senare tid har begreppet sociobiologi mer eller mindre övergått till evolutionspsykologi.

Sociobiologin studerar djurens beteende (inklusive människans), vilka evolutionära fördelar olika beteenden har och vilken selektion som gör att dessa beteenden sprider sig. Sociobiologin introducerades via en inflytelserik bok av biologen E. O. Wilson år 1975. Generellt hävdar företrädarna att det finns en genetisk bakgrund till många beteenden. Begreppet släktskapsselektion introducerades på bred front av företrädarna för denna skola.[1]