Confirmation bias och …

Confirmation bias (se också http://culturalmedicine.se/svensk-del/besserwissrar-och-vi-ovriga/) handlar om att selektera information utifrån egen subjektiv världskarta/uppfattning om “verkligheten” – vanligen utan att man inser (är medveten) det.

  1. Exemplet på uppfattning = https://sv.wikipedia.org/wiki/Konfirmeringsbias
  2. Eftersom vi inte har exakt kunskap och inte alltid kritiskt granskar info och våra inre-yttre elaborationer så utgör confirmation bias både medvetet och icke-medvetet varierande delar av vetenskapsparadigm (Thomas Kuhn https://www.theguardian.com/science/2012/aug/19/thomas-kuhn-structure-scientific-revolutions och Karl Poppers three worlds … länk på ??!
  3. Biopsykosocial medicinsk Placebo och Nocebo kan ses som exempel på (sannolikt vanligen icke-medveten) ”confirmation bias” av ”inre tacit knowledge”.

MEN – vi måste matcha nya informationer mot bl.a. gamla redan etablerade spatiala limbiska minneskonstraktukluster!!! Alltså inklusive confirmation bias! Men hur kan vi undvika omedvetna Confirmation bias?

Svaret som jag ser det är: Vi skall inte undvika utan tydliggöra/medvetengöra när vi gör det genom att;

  1. Vara medvetna om att vår subjektiva världskarta (se ..), vetenskapliga vi än är grundar sig på kulturella internaliseringar/spegelneuron/… processer (Karl Poppers värld 2 och 3) = vi har icke-absolut kunskap utan paradigmatiskt grundad som vi har tilltro till men hela tiden kan ifrågasätta lugnt och rationellt – kritiskt rationalism i min uppfattning
  2. Försöka skaffa oss superior, övergripande generaliseringsmetodik – försöka förstå det vi inte tidigare elaborerar genom reasoning och Thales princip http://stressmedcenter.com/vetenskap
  3. Undvika att bygga på subjektiva värderingar/tyckande/förutfattade meningar etc.
  4. Vänta på argumentationen och inte motsatt perspektiv – som t.ex. Protagoras föreslår.Ovan är inte lätt utan fordrar träning att verkligen försöka öka förståelsen av komplexa processer där vi nu också börjar kunna integrera human- och artificiell intelligens processande!

 

Nedan överstöttning av länk och kommentarer …

Strong convictions can blind us to information that challenges them  https://neurosciencenews.com/convictions-information-16467/

Summary: People fail to process information that contradicts their convictions. A new study explains the neural processes that contribute to confirmation bias

OBS automatöversättning nedan – ej snyggad till
När människor är mycket säkra på ett beslut, de tar in information som bekräftar deras beslut, men misslyckas med att bearbeta information som motsäger det, finner en UCL hjärnavbildning studie.
Studien, publicerad i Nature Communications, hjälper till att förklara de neurala processer som bidrar till bekräftelsen partiskhet förankrade i de flesta människors tankeprocesser.
Huvudförfattare, doktorand Max Rollwage (Wellcome Centre for Human Neuroimaging vid UCL och Max Planck UCL Centre for Computational Psychiatry & Ageing Research) sade: “Vi var intresserade av de kognitiva och neurala mekanismer som får människor att ignorera information som motsäger deras tro, ett fenomen som kallas bekräftelse bias. Klimatskeptiker kan till exempel bortse från vetenskapliga bevis som tyder på att den globala uppvärmningen existerar.

“Medan psykologer har länge känt till denna partiskhet, var de underliggande mekanismerna ännu inte förstått.
“Vår studie fann att våra hjärnor blir blinda för motsatta bevis när vi är mycket säkra, vilket kan förklara varför vi inte ändrar oss i ljuset av ny information.”
För studien genomförde 75 deltagare en enkel uppgift: de var tvungna att bedöma om ett moln av prickar rörde sig till vänster eller höger sida av en datorskärm. De var då tvungna att ge ett förtroende betyg (hur säker de var i sitt svar), på en glidande skala från 50% säker på att 100% säker.
Efter detta första beslut, de visades rörliga prickar igen och bad att fatta ett slutgiltigt beslut. Informationen blev ännu tydligare andra gången och kunde hjälpa deltagarna att ändra sig om de först hade gjort ett misstag. Men när människor var säkra på sitt ursprungliga beslut, använde de sällan denna nya information för att rätta till sina fel.
25 av deltagarna ombads också att slutföra experimentet i en magnetoencephalography (MEG) hjärnscanner. Forskarna övervakade deras hjärnaktivitet när de bearbetade rörelser prickarna.

Baserat på denna hjärnaktivitet utvärderade forskarna i vilken grad deltagarna bearbetade den nypresenterade informationen. När människor inte var särskilt säkra på sitt ursprungliga val, integrerade de de nya bevisen korrekt. Men när deltagarna var mycket säkra på sitt ursprungliga val, deras hjärnor var praktiskt taget blinda för information som motsade deras beslut men förblev känslig för information som bekräftade deras val.
Forskarna säger att i verkliga scenarier där människor är mer motiverade att stå fast vid sin tro, kan effekten bli ännu starkare.

Forskarna övervakade deras hjärnaktivitet när de bearbetade rörelser prickarna. Bilden är allmän egendom.
Senior författare Dr Steve Fleming (Wellcome Centre for Human Neuroimaging vid UCL, Max Planck UCL Centre for Computational Psychiatry & Ageing Research och UCL Experimental Psychology) sade: “Bekräftelse bias undersöks ofta i scenarier som involverar komplexa beslut om frågor som politik. Men komplexiteten i sådana åsikter gör det svårt att skilja de olika bidragande faktorerna till partiskhet, såsom att vilja behålla självkonsistens med våra vänner eller social grupp.
“Genom att använda enkla perceptuella uppgifter kunde vi minimera sådana motiverande eller sociala influenser och sätta fingret på drivkrafter för förändrad evidensbehandling som bidrar till bekräftelsebias.”
I en tidigare, relaterad studie, hade forskargruppen funnit att människor som har radikala politiska åsikter – i vardera änden av det politiska spektrumet – är inte lika bra som moderater på att veta när de har fel, även om något som inte har med politik.

Eftersom de neurala vägar som är involverade i att göra ett perceptuellt beslut är väl förstådda i sådana enkla uppgifter, detta gör det möjligt för forskare att övervaka relevanta hjärnan processer inblandade. Forskarna betonar att en förståelse av den mekanism som orsakar bekräftelse bias kan bidra till att utveckla insatser som kan minska människors blindhet till motsägelsefull information.

Max Rollwage tillade: “Dessa resultat är särskilt spännande för mig, som en detaljerad förståelse av neurala mekanismer bakom bekräftelse bias öppnar möjligheter för att utveckla evidensbaserade insatser. Till exempel visar den roll som felaktigt förtroende för att främja bekräftelse bias att utbildning människor att öka sin självkännedom kan hjälpa dem att fatta bättre beslut.”

Om denna neurovetenskap forskning artikel

Källkod:
Ucl
Mediekontakter:
Chris Lane – UCL
Bildkälla:
Bilden är allmän egendom.

Original forskning: Öppen tillgång
“Förtroende driver en neural bekräftelse bias”. av Max Rollwage, Alisa Loosen, Tobias U. Hauser, Rani Moran, Raymond J. Dolan & Stephen M. Fleming.
Natur Kommunikation doi:10.1038/s41467-020-16278-6

Abstrakt

Förtroende/självsäkerhet driver en neural “confirmation/bekräftelse bias”

En framstående källa till polariserade och förankrade övertygelser är bekräftelse bias, där bevis mot sin ståndpunkt är selektivt ignoreras. Denna effekt är tydligast när de motsatta partierna är mycket säkra på sina beslut. Här kombinerar vi mänsklig magnetoencefalografi (MEG) med beteendemässig och neural modellering för att identifiera förändringar i post-decisional bearbetning som bidrar till fenomenet bekräftelse bias. Vi visar att ett högt förtroende för ett beslut leder till en slående modulering av neural bearbetning efter beslut, så att integrationen av bekräftande bevis förstärks medan diskfirmativ bevisbehandling avskaffas. Vi drar slutsatsen att förtroendet formar en selektiv neural gating för val-konsekvent information, vilket minskar sannolikheten för förändringar i sinnet på grundval av ny information. En central roll för förtroende för att forma trohet bevis ackumulering visar att metakognitiva insatser kan hjälpa förbättra denna genomgripande kognitiva bias.